Algemene voorwaarden Insectenboerderij vof

 

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 1. De begrippen in onderstaande algemene voorwaarden houden het volgende in:

(a) afnemer: iedere (rechts)persoon die met Insectenboerderij vof een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten met betrekking tot de koop van Producten.

(b) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van Producten aan afnemers, onafhankelijk van de vorm waarin zij worden aangeboden.

(c) Insectenboerderij vof: Insectenboerderij Wernhouts Hoeve gevestigd te Wernhout op de kalmthoutsebaan 16  ingeschreven kvk nr 72499486

(d) Producten: alle door Insectenboerderij vof geleverde of nog te leveren insecten bestemd voor het gebruik als diervoeder op basis van een tussen Insectenboerderij vof en afnemer gesloten overeenkomst.

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op consumentenkoop, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald of uit dwingend rechtelijke regels anders voortvloeit.
 3. Insectenboerderij vof verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van enige voorwaarden van afnemer.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Insectenboerderij vof gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een overeenkomst tussen Insectenboerderij vof en afnemer met betrekking tot de verkoop en levering van producten komt pas tot stand na schriftelijke acceptatie van een opdracht door Insectenboerderij vof.
 3. Insectenboerderij vof is gerechtigd een bepaald minimumbedrag/hoeveelheid voor iedere order voor producten te verlangen.
 4. Bij het aangaan van de overeenkomst is Insectenboerderij vof gerechtigd zekerheid voor nakoming te verlangen. Weigering van afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Insectenboerderij vof het recht de opdracht te weigeren.
 5. Andere partijen dan afnemer kunnen geen rechten ontlenen aan geplaatste orders voor Producten bij Insectenboerderij vof.

 

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s (€), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en andere belastingen, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. De prijzen zijn de prijzen die gelden op het tijdstip van het aanbod van de Producten. Insectenboerderij vof is gerechtigd de prijzen op elk moment aan te passen voor nieuwe offertes.
 4. Wanneer in overleg met afnemer kosten worden gemaakt voor aanpassing van een oorspronkelijke offerte voor Producten, brengt Insectenboerderij vof de daarmee gemoeide kosten in rekening aan afnemer.

 

Artikel 4: Levering

 1. Levering van de producten vindt plaats op de in de opdrachtbevestiging overeengekomen tijd, behoudens in gevallen van overmacht.
 2. Levering van een order in delen is niet mogelijk, tenzij Insectenboerderij vof hierin uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd.
 3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien de producten niet op de overeengekomen tijd kunnen worden geleverd, zal Insectenboerderij vof afnemer zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze vertraging onder mededeling van de aangepaste levertijd.
 5. In geval van overmacht is Insectenboerderij vof gerechtigd nakoming van de overeenkomst op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Insectenboerderij vof tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer is gehouden.
 6. Bij ontbinding, zoals bedoeld in artikel 4.5, is Insectenboerderij vof gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd en is Insectenboerderij vof niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer.

 

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling van de producten dient te geschieden vooraf via ideal of vooraf op een door Insectenboerderij vof aangewezen bankrekening, dan wel contant bij aflevering wanneer afnemer de producten bij Insectenboerderij vof ophaalt.
 2. Betaling van producten besteld via de webshop van Insectenboerderij vof vindt plaats op de daar aangegeven mogelijke wijze.
 3. Insectenboerderij vof is gerechtigd betaling vooraf aan de levering te verlangen van afnemer. In zo’n geval stelt Insectenboerderij vof de levering van producten uit totdat zij volledige betaling van het overeengekomen bedrag heeft ontvangen.
 4. Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening of opschorting, waarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Insectenboerderij vof is benodigd.
 5. Indien Insectenboerderij vof het volledige factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn van afnemer heeft ontvangen, is afnemer van rechtswege in verzuim en is over het factuurbedrag rente verschuldigd van 1 % per maand, vanaf het moment van het vervallen van de betalingstermijn tot aan de datum van volledige voldoening.
 6. Indien Insectenboerderij vof voor de inning van haar vordering op afnemer incassokosten moet maken is zij gerechtigd deze te verhalen op afnemer. Bedoelde (buiten)gerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 25% van het te betalen factuurbedrag, met een minimum van € 750,00, onverminderd eventuele door afnemer verschuldigde (proces)kosten op basis van een rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Insectenboerderij vof behoudt zich ten aanzien van alle te leveren producten de eigendom voor, totdat zij volledige betaling hiervoor van afnemer heeft ontvangen.
 2. afnemer is niet bevoegd de producten te vervreemden of bezwaren, zolang hierop nog het eigendomsvoorbehoud van Insectenboerderij vof rust.

 

Artikel 7: Garanties en klachten

 1. Insectenboerderij vof garandeert dat haar Producten voldoen aan de specificaties vermeld op de verpakking en in haar webshop gedurende de daar vermelde termijn, mits de producten worden getransporteerd, opgeslagen en gebruikt conform verschafte instructies.
 2. afnemer onderwerpt de producten bij ontvangst aan een visuele inspectie en meldt Insectenboerderij vof terstond, doch niet later dan drie (3) werkdagen na levering, indien geleverde Producten niet voldoet aan de specificaties, dan wel de producten beschadigd zijn of de levering niet volledig was.
 3. Wanneer Insectenboerderij vof na de in artikel 7.2 bedoelde termijn geen klachten ontvangt, wordt de levering geacht conform de overeenkomst te hebben plaatsgehad.
 4. Indien Insectenboerderij vof van afnemer een klacht ontvangt bedoeld in artikel 7.2, heeft zij de keuze aan afnemer een nieuw Product te leveren, dan wel afnemer de koopprijs van het niet-conforme product te vergoeden. Incomplete leveringen vult Insectenboerderij vof alsnog aan tot een complete levering wanneer afnemer onweersproken bedoelde incompleetheid aantoont.
 5. Insectenboerderij vof is geenszins gehouden tot de in artikel 7.4 bedoelde compensatie indien de klacht van afnemer ongegrond blijkt te zijn of de tekortkoming is te wijten aan afnemer.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 1. De door Insectenboerderij vof geleverde producten zijn uitsluitend bestemd als diervoeding en Insectenboerderij vof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig ander gebruik.
 2. De aansprakelijkheid van Insectenboerderij vof onder enige overeenkomst met afnemer is beperkt tot schade die direct voortvloeit uit een aan Insectenboerderij vof toerekenbare tekortkoming, tenzij bedoelde schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van afnemer.
 3. De vergoeding van schade door Insectenboerderij vof, zoals bedoeld in artikel 8.2, is beperkt tot de hoogte van het bedrag van de factuur die betrekking heeft op de levering van het Product waaruit de betreffende schade is voortgevloeid, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Insectenboerderij vof.
 4. Dit artikel 8 is niet van toepassing op gevallen waarin levering van Producten door Insectenboerderij vof rechtstreeks heeft geleid tot dood of persoonlijk letsel en voor zover Insectenboerderij vof haar aansprakelijkheid niet kan uitsluiten op grond van de wet.

 

Artikel 9: Opzegging en beëindiging overeenkomst

 1. Insectenboerderij vof behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met afnemer zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien afnemer:
 2. surséance van betaling c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder bewind wordt gesteld;
 3. enige (betalings)verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Insectenboerderij vof in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
 4. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van de onderneming;
 5. het vrije beheer over zijn vermogens verliest.
 6. Bij ontbinding op grond van de in artikel 9.1 genoemde gronden zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en is Insectenboerderij vof daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van gederfde winst en/of rente en andere mogelijke schade als gevolg van ontbinding op grond van artikel 9.1.
 7. Winstderving bedraagt ten minste 15% van de overeengekomen prijs voor de geleverde Producten. De gederfde rente wordt bepaald op basis van artikel 5.5.

 

Artikel 10: Merk- en handelsnaam

 1. Het is afnemer uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Insectenboerderij vof in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Insectenboerderij vof.
 2. afnemer zal de bij de in artikel 10.1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Insectenboerderij vof volgen.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten tussen Insectenboerderij vof en afnemers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van conflicten niet op minnelijke wijze of binnen redelijke termijn kunnen worden opgelost kan een geschil slechts aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland.